Izmjene i dopune Statuta Sindikata službenika i namještenika u državnim i javnim službama

Statut Sindikata službenika i namještenika u državnim i javnim službama

Na temelju čl. 172. Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17), osnivačka Skupština Sindikata službenika i namještenika u državnim i javnim službama, dana 26.01.2018. godine, donijela je STATUT.

S T A T U T

OPĆE ODREDBE

ČLANAK 1.

Sindikat službenika i namještenika u državnim i javnim službama (u daljnjem tekstu: Sindikat) je nezavisan, samostalan, dobrovoljan, nestranački sindikat zaposlenika u državnim i javnim službama.

ČLANAK 2.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o

 • nazivu sjedištu,
 • o zastupanju,
 • izgledu pečata sindikata,
 • području djelovanja skladno ciljevima,
 • djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
 • načinu osiguranja javnosti djelovanja sindikata,
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
 • pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i
  načinu
 • vođenja popisa članova,
 • tijelima sindikata,
 • njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
 • izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,
  te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
 • izboru i opozivu likvidatora sindikata
 • prestanku postojanja sindikata
 • imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
 • postupku s imovinom u slučaju prestanka sindikata
 • načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar sindikata, te
  drugim pitanjima od značaja za sindikat

ČLANAK 3.

Sindikat djeluje na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom.

Dobrovoljnost pristupanja i istupanja iz Sindikata, neovisnosti od poslodavaca, vlasti, političkih stranaka, vjerskih zajednica i drugih zajednica i drugih organizacija. Demokratičnosti izbora i odgovornosti tijela i dužnosnika, javnosti rada, samostalnosti glede uređenja unutarnjeg ustroja, programa, izbora i razrješenja tijela i dužnosnika, radničke i sindikalne solidarnosti, te poštivanja temeljnih ljudskih i sindikalnih prava i slobode.

Djelovanje Sindikata temeljiti će se na zaštiti i promicanju socijalno – gospodarskih i radnih prava radnika u navedenim djelatnostima svojih članova.

Javnost rada ostvaruje se davanjem obavijesti o radu Sindikata na web stranici sindikata, na oglasnim pločama poslodavaca, u tisku i drugim zainteresiranim medijima.

ČLANAK 4.

Sindikat djeluje samostalno u zastupanju i borbi za ostvarivanje prava i interesa svog članstva koristeći sve legalne i međunarodno prihvaćene metode i sredstva sindikalnog pritiska i borbe, a može se udruživati u udrugu više razine radi jednostavnijeg zastupanja svog članstva u ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva.

II.NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA I ZNAMENJA

ČLANAK 5.

Naziv Sindikata je: Sindikatslužbenika i namještenika u državnim i javnim službama.

Skraćeni naziv Sindikata je: SSNDJS

Sjedište Sindikata je na adresi: Palmotićeva 50, 10000 Zagreb.

Sindikat ima svoj pečat okruglog oblika, promjera 3 cm, koji sadrži skračeni naziv Sindikata SSNDJS ispisan polukružno u gornjem djelu pečata te u sredini ima znak drva masline.

Sindikat djeluje na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 6.

Sindikat ima svojstvo pravne osobe.

ČLANAK 7.

Sindikat stječe sredstva za rad sukladno odredbama ovog Statuta, ima svoj žiro – račun, te odgovara za svoje obveze.

III. SVRHA I ZADACI

ČLANAK 8.

Osnovna svrha i zadaci Sindikata su:

 • sklapanje Kolektivnih ugovora u ime i za račun svojih članova
 • poboljšanje općih uvjeta rada članova
 • zaštita materijalnih i socijalnih interesa članova
 • zaštita prava iz radnog odnosa (individualnih i kolektivnih) posebno u pogledu plaća, zaštite na radu, socijalne i zdravstvene zaštite
 • osposobljavanje članstva, povjerenika i radničkih predstavnika
 • promicanje socijalne politike i očuvanje stečenih socijalnih prava
 • demokratizacija gospodarstva i društva u cijelosti
 • unapređenje zaštite prava na radu i u svezi s radom

ČLANAK 9.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća, a radi promicanja interesa svojih članova Sindikat će polaziti s pozicije socijalnog partnera tj. poticati sklapanje i primjenu Kolektivnih ugovora, te paziti na socijalni status članova.

Svrhu i zadatak iz prethodnog članka ovog Sindikata ostvaruje zastupajući članstvo pred poslodavcem i drugim tijelima.

Sindikat pomaže članovima posredujući između njih i poslodavaca, kao i osiguranjem besplatne pravne pomoći u ostvarivanju radnih i socijalnih prava.
Sindikat organizira pružanje pravne pomoći članovima Sindikata u skladu s ovim Statutom.

IV. ČLANSTVO U SINDIKATU

ČLANAK 10.

Članom Sindikata može postati svaki službenik zaposlen u državnim i javnim službama Republike Hrvatske, koji se dobrovoljno učlani u Sindikat potpisivanjem pristupnice, ukoliko prihvaća Statut, te ispunjava svoje članske obveze.

Članom Sindikata može biti i svaki državni i javni službenika i nakon umirovljenja.

Članstvo u Sindikatu miruje u vrijeme obavljanja poslovnih funkcija za poslodavca, kao i u slučajevima kad član Sindikata stekne radno – pravne ili pregovaračke ovlasti od poslodavca za njegov interes.

Članstvo u Sindikatu miruje kada su ispunjeni uvjeti iz stavka tri ovog članka, te kada član dostavi pisanu obavijest o ispunjavanju spomenutih uvjeta i izjavu za mirovanjem članstva u Sindikatu.

Član Sindikata odlaskom u mirovinu, može zadržati svoj status u tijelima sindikata, pod uvjetom da redovito plaća članarinu, sukladno odluci Sindikata.

Zaslužnim pojedincima, koji su doprinijeli radu i ugledu sindikata, mogu se izdati iskaznice počasnog člana Sindikata, a isti nema prava koja proizlaze iz Statuta i donesenih Pravilnika.

Ukoliko člana Sindikata izbaci podružnica u kojoj je član, ista ga može ponovo učlaniti, a ako je izbačen na nivou tijela Sindikata može nakon pet (5) godina podnijeti zamolbu pismenim putem na razmatranje.

ČLANAK 11.

PRAVA ČLANA SINDIKATA:

 • besplatna pravna pomoć pri zaštiti prava iz rada
 • da bira i da bude biran
 • pravo na informiranje
 • stručno sindikalno usavršavanje i osposobljavanje

ČLANAK 12.

Članstvo u Sindikatu prestaje:

 • svojevoljnim istupanjem iz Sindikata uz prethodno podmirenje svih
  članskih obveza prema Sindikatu i njegovim fondovima
 • neopravdanim neplaćanjem članarine 3 (tri) mjeseca
 • isključenjem iz Sindikata zbog nepoštivanja ovog Statuta i odluka Sindikata
 • zbog narušavanja ugleda i nanošenja štete Sindikatu
 • član, koji je koristio prava iz čl.14. st.1.,2.,može prestat sa članstvom nakon podmirenja svih obaveza i proteka od 6 mjeseci nakon podmirenja svih obveza.

ČLANAK 13.

Odluku o isključenju iz članstva donosi povjereništvo podružnice Sindikata, na prijedlog povjerenika, u slučajevima da član djeluje protivno interesima Sindikata i ovog Statuta.

Na odluku o isključenju član Sindikata ima pravo podnijeti žalbu Izvršnom odboru Sindikata u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

Izvršni odbor je dužno donijeti odluku o žalbi člana Sindikata u roku od 30 dana od primitka žalbe. Odluka Izvršnog odbora Sindikata je konačna.

ČLANAK 14.

1.

Učlanjenjem u Sindikat član stječe prava:

 • na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja plaće, uvjeta rada, sigurnosti na radu i ostalih elemenata utvrđenih u kolektivnom ugovoru ili općem aktu.
 • na besplatnu pravnu pomoć odvjetnika koji ima zaključen Ugovor o zastupanju sa Sindikatom odnosno opunomoćenog od strane Sindikata o ostvarivanju i zaštiti prava iz rada i po osnovi rada.
 • na članstvo i zajmove u fondovima koje osnuje Sindikat.
 • na povoljniji tretman pri nabavci i plaćanju roba i usluga.
 • pravo na materijalnu pomoć, sukladno odredbama tijela Sindikata.
 • na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira Sindikat.
 • pravo na informiranje.
 • da utvrđuje i prati ostvarivanje usvojenih ciljeva Sindikata.
 • da bude biran i da neposredno sudjeluje u kandidiranju i biranju svog Sindikalnog povjerenika i predstavnika u sindikalna tijela
 • i druga prava koja proistječu iz djelatnosti Sindikata.

2.

– član Sindikata stječe prava iz st.1. točke 2.,3.,4.,5., i 9.ovog članka nakon plaćene 3 (tri) članarine, iznimno član koji se ispiše iz Sindikata i koji se nakon toga ponovo učlani, stječe pravo iz st.točke 2., 3., 4., 5. i 9.ovog članka nakon plaćenih 6 (šest) članarina.

– rok u kojem član ostvaruje prava iz točke 6.,7. i 8. može odrediti Sindikat svojim odlukama.

ČLANAK 15.

Učlanjenjem u Sindikat član preuzima obveze:

 • poštivanja Statuta, odluka i Etičkog kodeksa te djelovanja u skladu sa sindikalnim programom
 • sudjelovanja u organiziranim akcijama Sindikata.
 • odgovornog i savjesnog obavljanja izborne funkcije u tijelima Sindikata, kao i građenja odnosa na principu poštivanja ljudskih osobnosti i radničke solidarnosti
 • sudjelovanja u štrajku i drugim oblicima sindikalne borbe, koje je utvrdila većina članova
 • urednog plaćanja članarine
 • ostale obveze koje proistječu iz djelatnosti Sindikata.

V. TIJELA I UNUTRAŠNJE USTROJSTVO

ČLANAK 16.

Organizaciju Sindikata čine službenici i namještenici u državnim i javnim službama, sukladno članku 10. stavku 1., 2. i 5. ovog Statuta, članstvo je organizirano u sindikatu i njegovim podružnicama.

Sindikat putem svojih tijela koordinira rad svih podružnica te zastupa prava i interese članstva.
Odluke Sindikata koje se odnose na ostvarivanje zajedničkih prava i interesa svih članova su obvezne za sve podružnice.

Sindikat se može udružiti u sindikat više razine, radi učinkovitijeg zastupanja svojeg članstva pri ostvarivanju zacrtanih interesa i ciljeva.

ČLANAK 17.

Odluku o udruživanju u sindikat više razine donosi Izvršni odbor Sindikata.

ČLANAK 18.

Sindikat djeluje putem tijela:

 • Izvršni odbor
 • Skupštine
 • Nadzornog odbora
 • Predsjednika
 • Likvidatora

Mandat svih tijela Sindikataje 6 (šest) godina.

ČLANAK 19.

Najviše tijelo Sindikata je Izvršni odbor.

Izvršni odbor čine predsjednik Sindikata i još šest (6) članova izvršnog odbora.

Iz sastava Izvršnog odbora bira se zamjenik predsjednika i tajnik.

ČLANAK 20.

Zadaci Izvršnog odbora su:

 • odlučivanje o izboru zamjenika predsjednika i tajnika na prijedlog Predsjednika te članova Izvršnog odboraSindikata.
 • donošenje Poslovnika o radu Izvršnog odbora
 • odlučivanje o stavovima sindikalne i organizacijske prirode, koji su u svezi sa zadacima sindikata
 • donošenje stavova sindikalne i organizacijske prirode
 • donošenje odluke o pristupanju u sindikat više razine i o istupanju iz sindikata više razine
 • odlučivanje o zajedničkim ciljevima i predstavnicima opunomoćenim predstavnicima u pregovorima o pravima i obvezama radnika, koji su predmet kolektivnih ugovora
 • osiguravanje što boljih uvjeta za pregovaračku i partnersku ulogu, naročito prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora
 • imenovanje pregovaračkog tima za sklapanje kolektivnog ugovora i pregovore sa Vladom RH i nadležnim ministarstvima
 • donošenje odluke i Pravilnika o štrajku
 • imenovanje štrajkačkog odbora
 • odlučivanje o osnivanju komisija i drugih tijela za posebne zadatke
 • izvršavanje sindikalnih i organizacijskih zadataka koji proizlaze iz Statuta, te odluka Skupštine
 • osiguravanje provođenja Statuta i drugih akata tijela sindikata i razvijanje suradnje s drugim sindikatima
 • sazivanje Skupštine Sindikata i davanje prijedloga dnevnog reda i materijala za Skupštinu
 • obavljanje i drugih zadaća koje proizlaze iz Statuta i drugih akata Sindikata, te odluka Skupštine
 • donošenje Pravilnika o financijskom poslovanju i financijskom planu, te usvajanje godišnjeg financijskog izvješća.
 • organiziranje pružanja pravne pomoći članovima.
 • donosi prijedlog Statuta, kao i njegovih izmjena i dopuna.
 • donošenje odluke o razrješenju dužnosti člana Izvršnog odboraSindikata
 • imenovanje vršitelja dužnosti članova tijela Sindikata koje bira Skupština, u slučaju kada oni daju neopozivu ostavku, kada su razriješeni dužnosti ili izbačeni iz Sindikata
 • ostvarivanju prava radnika u procesu donošenja odluka kojima se uređuje njihov materijalni i socijalni položaj
 • odlučuje o zahtjevima, prijedlozima, zamolbama i prigovorima
 • Izvršni odbor zasjeda najmanje jednom u tri mjeseca.
 • Izvršni odbor pravovaljano odlučuje (kvorum) ako je prisutno više od polovice njegovih članova.
 • Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom nazočnih, osim u pitanjima za koja se Poslovnikom odredi drugačije.
 • donosi odluku o sazivanju skupštine podružnice u izvanrednim situacijama.
  donosi odluku o tome hoće li predsjednik ili neki drugi član izvršnog odbora raditi puno vrijeme za Sindikat.
 • razrješenje sindikalnog povjerenika pojedine podružnice a na temelju pisanog prijedloga predsjednika Sindikata.

ČLANAK 21.

Skupština Sindikata održava se kao izborna svakih6 (šest) godina, a ostale godine kao redovita temeljem odluke Izvršnog odbora Sindikata, koju isto donosi najmanje mjesec dana prije održavanja Skupštine, kada predlaže dnevni red i priprema materijale. U slučaju potrebe može se održati i izvanredna skupština.

Delegate za skupštinu i njihove zamjenike biraju podružnice prema utvrđenom poslovniku o radu Skupštine i to za svakih plaćajućih 15 (petnaest) članova jedan delegat, ali ne više od 7 (sedam) ni manje od 1 (jedan) delegat po podružnici.

Izbor delegata provodi se po demokratskim principima.

Delegati i njihovi zamjenici zadržavaju svoj mandat do slijedeće redovite skupštine te su ujedno i delegati za slučaj sazivanja izvanredne Skupštine. Tijekom mandata delegat ili njegovo zamjenik, može biti opozvan na način i po postupku po kojem je i biran, u kojem slučaju njegov mandat preuzima sa svim pravima i obvezama, zamjenik i to do isteka redovnog mandata, s tim da se bira novi zamjenik.

U slučaju opoziva delegata i zamjenika, biraju se novi delegati i novi zamjenici.

Mandat delegata i zamjenika, može prestati i voljom delegata ili zamjenika ili prestankom članstva u ovom Sindikatu, u kojem slučaju se provode dopunski izbori. Skupština donosi pravovaljane odluke, ako je na istoj nazočno više od 2/3 (dvije trećine) delegata, a oduke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.

Sve promjene Izvršnog odbora Sindikata donose se na zahtjev 1/3 (jedne trećine) podružnica učlanjenih u Sindikat ili najmanje 30% (trideset posto) članova Sindikata.

ČLANAK 22.

1.

Zadaci Skupštine su:

 1. usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 2. utvrđivanje općih smjernica sindikalne politike
 3. usvajanje Statuta i njegovih izmjena i dopuna
 4. usvajanje izvješća o radu Izvršnog odbora, Nadzornog odbora
 5. odlučivanje o prestanku rada Sindikata
 6. odlučivanje o drugim pitanjima značajnim za rad tijela Sindikata
 7. biranje i razrješenje Predsjednika Sindikata
 8. biranje i razrješenje članova Nadzornog odbora
 9. bira i opoziva likvidatora Sindikata

2.

 1. Biranje članova Nadzornog odbora i Predsjednika vrši se tajnim glasovanjem.
 2. Za izbor iz st.1. je potrebnanatpolovična većina nazočnih na skupštini Sindikata.

ČLANAK 23.

Skupštini Sindikata izvješće o radu podnosi predsjednik u ime Izvršnog odbora, te Nadzorni odbor.

ČLANAK 24.

Predsjednik Sindikata ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednika bira Skupština tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova nazočnih na Skupštini, između predloženih kandidata.

Predsjednik Sindikata može biti svaki član Sindikata.

Ukoliko niti jedan od predloženih kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, provodi se drugi krug glasovanja i to između dvojice kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Ukoliko bi prema rezultatima iz prvog kruga glasovanja, dva ili više kandidata koji bi trebali ući u drugi krug glasovanja imali jednak broj glasova, glasovanje u drugom krugu obavlja se uključivanjem svih kandidata s jednakim brojem glasova i onog s većim brojem glasova.

U drugom krugu glasovanja izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova.

Ukoliko u drugom krugu dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, ponavlja se glasovanje o tim kandidatima sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

Ukoliko je na način iz stavka 2. i 3. ovog članka predložen samo jedan kandidat odluka o izboru donosi se natpolovičnom većinom glasova nazočnih na Skupštini.

Mandat predsjednika može prestati njegovom voljom, prestankom članstva u Sindikatu ili opozivom, koji se provodi na način i po postupku za predlaganje i izbor.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika njegovom voljom ostavka se prihvaća.

U slučaju prijedloga za opoziv Predsjednika, koji može podnijeti najmanje jedna trećina sindikalnih podružnica, saziva se izvanredna sjednica Izvršnog odbora, koja odlučuje o podržavanju ili nepodržavanju prijedloga za opoziv.

Kada Izvršni odbor podrži prijedlog za opoziv saziva se izvanredna Skupština u roku od 15 dana koja odlučuje o opozivu na način i po postupku za izbor, time da od odluke Izvršnog odbora o podršci prijedloga za opoziv do održavanja Skupštine prava i obveze Predsjednika miruju, a njegovu funkciju obavlja dopredsjednik.

Za izbor Predsjednika Sindikata kandidirati se mogu svi članovi sindikata.

Predsjednik sindikata obavlja svoju funkciju volonterski, a odlukom Izvršnog odbora funkciju može obavljati profesionalno ili za svoj rad može primati naknadu.

ČLANAK 25.

Predsjednik sindikata zastupa i predstavlja Sindikat u poslovnom smislu prema trećima time da svoje ovlasti u slučaju spriječenosti ili odsutnosti može prenijeti na zamjenika predsjednika Sindikata.

ČLANAK 26.

Ovlasti Predsjednika:

 • predstavlja Sindikat prema trećim osobama,
 • predstavlja Sindikat u odnosima s javnošću,
 • zastupa Sindikat u pravnom i financijskom prometu,
 • podnosi izvješće o radu Sindikata i financijsko izvješće jednom godišnje ili na zahtjev Izvršnog odbora,
 • zaključuje i potpisuje Kolektivni ugovor,
 • zaključuje Ugovore, obavlja druge pravne radnje i zastupa Sindikat pred Sudovima i drugim organima vlasti i prema svim članovima,
 • predsjednik može dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje Sindikata,
 • predsjednik može sklapati Ugovore o pružanju pravne pomoći članovima Sindikata,
 • ostvaruje suradnju s tijelima drugih sindikata,
 • brine se o odlukama Izvršnog odbora i drugih tijela Sindikata,
 • brine se o osiguranju stručne i druge pomoći,
 • upravlja sredstvima i imovinom Sindikata na osnovu donesenog financijskog plana,
 • donosi hitne odluke o kojima informira Izvršni odborSindikata na sljedećem sastanku,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela Sindikata.
 • odlučivanje o materijalno – financijskom poslovanju i drugim pitanjima.

Za svoj rad Predsjednik Sindikata odgovoran je Skupštini i Izvršnom odboru Sindikata.

ČLANAK 27.

Nadzorni odbor čine 3 (tri) člana.

Nadzorni odbor nadzire materijalno – financijsko poslovanje, financijski plan i završni račun sindikata.

Nadzor financijskog poslovanja sindikata provodi se obvezno prije redovite sjednice Skupštine.

Nadzorni odbor ovlašten je, pored redovitog nadzora obavljati nadzor u svako vrijeme.

Nadzorni odbor o svojem radu podnosi izvješće Izvršnom odboru i Skupštini.

Mandat članova Nadzornog odbora je kao u članku 18. stavka 2. ovog Statuta.

Član Nadzornog odbora ne može biti Predsjednik, dopredsjednik i član Izvršnog odbora.

Sastaje se jednom godišnje po potrebi.

Nadzorni odbor može prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora.

ČLANAK 28.

Likvidatora sindikata bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti član Sindikata ili osoba koja nije član Sindikata.

Likvidator sindikata zastupa sindikat u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar sindikata kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja sindikata iz registra sindikata.

ČLANAK 29.

Sindikalna podružnica mora imati najmanje 5 ( pet ) članova.
Podružnica je samostalna u svom radu u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom.

ČLANAK 30.

Sindikalna podružnica organizira aktivnosti i radi osobito na:

 • zaštiti i promicanju materijalnog položaja članova
 • poboljšanju uvjeta rada, zaštite na radu
 • davanju inicijative, mišljenja i prijedloga u pripremanju i zaključivanju kolektivnog ugovora
 • osiguravanju uvjeta za slobodno i nesmetano sindikalno djelovanje, uključujući pravo na potpuno i pravovremeno informiranje članova i rukovodstva sindikata o svim pitanjima važnim za položaj i perspektivu radnika, pravo na inicijativu poslovodstvu i poslodavcu, pravo na konzultacije, sindikalno osposobljavanje, prostor za sindikalne aktivnosti, ne ustezanje zarade za vrijeme sindikalne aktivnosti i slično
 • solidarnoj obrani prava radnika kada podružnica ocijeni da se krše prava pojedinaca kao radnika, čovjeka i građanina
 • organiziranju različitih oblika industrijskih akcija uključujući i štrajk sukladno odlukama Izvršnog odbora
 • i drugim pitanjima važnim za položaj radnika i članova sindikata, koja su regulirana propisima, Statutom i drugim aktima Sindikata

Ostvarivanje aktivnosti i zadataka podružnice realizira se uz stručnu pomoć Sindikata.

Podružnice samostalno raspolažu svojim prihodima u okviru financijskog plana utvrđenog u podružnici.

Sindikalni povjerenik dužan je jedanput godišnje podnijeti pismeno izvješće o financijskom poslovanju matične podružnice i to

Izvršnom odboru Sindikata kao i članovima svoje matične podružnice.

ČLANAK 31.

Tijela sindikalne podružnice su:

skupština

povjerenik

Članak 32.

Podružnica može imati blagajnika s time da u podružnici s manjim brojem članova povjerenik može obavljati poslove blagajnika.

Podružnica mora imati blagajnika i dvije ovlaštene osobe za potpis virmana od kojih je jedan povjerenik.

Članak 33.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi podružnice ili njihovi neposredno birani delegati.

ČLANAK 34.

Djelokrug rada Skupštine podružnice:

 • donosi godišnji program rada
 • odgovorna je za sindikalnu imovinu podružnice
 • izabire privremene komisije
 • vrši ulogu štrajkačkog odbora podružnice
 • obavlja i druge poslove u zaštiti i promicanju interesa članova podružnice

ČLANAK 35.

Sindikalne podružnice mogu na području jedne ili više općina osnovati Povjereništvo, ako na tom području djeluje više sindikalnih podružnica.

ČLANAK 36.

Na čelu sindikalne podružnice nalazi se povjerenik.

 • Povjerenik podružnice je član podružnice koji djeluje na zastupanju i zaštiti interesa svog članstva.
 • Biraju ga svi članovi podružnice natpolovičnom većinom glasova u toj podružnici.
 • Povjerenik ima zaštitu predviđenu Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.
 • Povjerenik je dužan najmanje tri puta godišnje organizirati sastanka podružnice, voditi zapisnik i izvijestiti predsjednika Sindikata
 • Sindikalni povjerenik dužan je jedanput godišnje podnijeti pismeno izvješće o financijskom poslovanju matične podružnice i to Izvršnom odboru sindikata kao i članovima svoje matične podružnice.
 • Upravlja sredstvima i imovinom podružnice
 • Donosi bitne odluke, važne za djelovanje podružnica
 • Organizira i provodi suradnju s drugim podružnicama
 • Provodi odluke Skupštine Sindikata i izvršnih tijela
 • Organizira, provodi i nadzire rad svih sindikalnih aktivnosti u podružnici

VI.UVJETI I POSTUPAK ORGANIZIRANJA INDUSTRIJSKIH AKCIJA

ČLANAK 37.

Sindikat kao udruga koja je spremna sredstvima pritiska štititi i promicati interese svojih članova, ovlaštena je provesti štrajk i druge industrijske akcije sukladno odredbama Zakona i kolektivnih ugovora.

ČLANAK 38.

Štrajk i druge industrijske akcije Sindikat može provesti u slučaju kršenja odredbi Zakona, kolektivnih ugovora, odbijanja zaključivanja kolektivnih ugovora, a sve radi poboljšanja cijene i uvjeta rada, izražavanja solidarnosti sa ostalim radništvom i u svim ostalim slučajevima radi zaštite ekonomskih i socijalnih interesa, te radi kršenja prava iz rada i u svezi s radom.

ČLANAK 39.

Odluku o provođenju i organiziranju štrajka donosi Izvršni odbor Sindikata na način propisan ovim Statutom. U slučaju organiziranja štrajka Izvršni odbor imenuje Štrajkački odbor. Sindikat će u slučajevima iz prethodnog stavka poduzeti sve radnje da do štrajka ne dođe, odnosno da se sporovi rješavaju i rješe mirnim putem, poštujući pri tom postupovna pravila za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, sukladno odredbama Zakona i kolektivnih ugovora.

VII.FINANCIJSKO – MATERIJALNO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

ČLANAK 40.

Osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti Sindikata je članarina. Pristupanjem u Sindikat član preuzima obvezu redovitog plaćanja članarine.

Članarina se plaća mjesečno iz plaće.

Visinu članarine i njezin raspored utvrđuje Izvršni odbor Sindikata.

Izvršni odbor Sindikata svojom Odlukom odlučuje o raspodjeli financijskih sredstava između žiro računa podružnica i centralnog žiro računa Sindikata.

Sindikalna članarina može se koristiti samo za sindikalno djelovanje.

Iz sredstava članarine i drugih sredstava, prema odluci nadležnog tijela sindikata, osnivaju se odgovarajući sindikalni fondovi.

Dodatni izvor prihoda i financiranja djelatnosti sindikat može ostvariti iz donacija ili od društava koje osnuje.

ČLANAK 41.

Sindikat raspolaže imovinom putem žiro – računa u skladu sa zakonom i Pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju Sindikata.

VIII.UVJETI I NAČIN PRESTANKA DJELOVANJA SINDIKATA

ČLANAK 42.

Razlozi za prestanak postojanja Sindikata su:

 1. odluka skupštine o prestanku djelovanja Sindikata
 2. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje
  redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 3. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog
  za osnivanje Sindikata, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od
  nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Sindikata dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Sindikata.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja sindikata uz registar sindikata u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku sindikata, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

IX.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

ČLANAK 44.

Pitanja organizacije, postupanja i nadležnosti koja nisu uređena ovim Statutom mogu se urediti pravilnicima i poslovnicima koje donose i usvajaju nadležna tijela Sindikata.

ČLANAK 45.

Izvršni odbor je ovlašten donijeti izmjene i dopune Statuta vezane uz promjene Zakona o
radu s time da se tako usvojene izmjene i dopune verificiraju na prvoj sjednici Skupštine.