Postani član sindikata

Ako na vašem radnom mjestu postoji sindikalna podružnica obratite se sindikalnom povjereniku kako biste postali članom.
Čak i ako na vašemu radnom mjestu ne postoji sindikalna podružnica, učlaniti se možete pojedinačno i ostvariti jednaka prava kao i svi ostali članovi sindikata.
U tom slučaju  će biti odabran povjerenik najbliži vašem radnom mjestu, kako bi ostvarili što bolju komunikaciju na obostrano zadovoljstvo.
Ima li vas više koji želite postati članovima sindikata naš će vam sindikat pružiti svu pomoć kako biste osnovali podružnicu.

 

Prava člana sindikata su:

 • poboljšanje općih uvjeta rada članova
 • zaštita dostojanstva radnika
 • osiguranje plaće za dostojanstveni život člana i njegove obitelji
 • zaštita prava iz radnog odnosa ( individualnih i kolektivnih) posebno u pogledu plaća, zaštite na radu, socijalne i zdravstvene zaštite
 • naknada štete kod ozljede na radu
 • zaštita kod nezakonitog otkaza od strane poslodavca
 • pomoć članovima posredujući između njih i poslodavca
 • pruža članovima materijalnu pomoć
 • besplatna pravna pomoć pri zaštiti prava iz radnog odnosa
 • pravo na informiranje
 • stručno sindikalno usavršavanje i osposobljavanje
 • ostvarivanje i zaštita svih ljudskih, sindikalnih prava i sloboda, posebice prava i slobode djelovanja sindikata i sindikalnih povjerenika
 • zastupanje u pregovorima pri sklapanju kolektivnih ugovora ( kada skupimo dovoljan broj članova)

Za učlanjenje u Sindikat molimo ispunite odgovarajuću pristupnicu:

>>> Pristupnica za članstvo u Sindikatu Zajedno

Popunjenu pristupnicu dostavite povjereniku podružnice vaše ustanove ili na našu adresu:

Sindikat Zajedno
Palmotićeva 50
10000 Zagreb

Može li član sindikata imati posljedice?

Pravo na slobodu sindikalnog organiziranja i djelovanja, zajamčeno je Ustavom RH, Zakonom o radu, odnosno međunarodnim Konvencijama MOR-a ( Međunarodne organizacije rada). Član sindikata ne može imati nikakve posljedice zbog članstva u sindikatu. Povredom prava na sindikalno organiziranje smatra se svaki pritisak od strane poslodavca na zaposlenika da mu onemogući sindikalno organiziranje ili da istupi iz sindikalne organizacije.

U mnogim ustanovama zaposlenici se susreću sa problemima izlaska iz postojećih sindikata, te moramo napomenuti da je pristupanje u sindikat i istupanje iz sindikata isključivo na dobrovoljnoj osnovi o čemu svaki zaposlenik slobodno odlučuje sukladno čl. 166. Zakona o radu, dok postupanje protivno navedenom predstavlja diskriminaciju.